AZƏRBAYCAN MİLLİ                  ELMLƏR AKADEMİYASI
YER ELMLƏRİ BÖLMƏSİ
Neft və Qaz İnstitutunun əməkdaşlarının məqaləsi Qazaxıstanda nəşr edilib
Oct 09, 2023 | 13:09 Yeni nəşrlər

Elm və Təhsil Nazirliyi Neft və Qaz İnstitutunun icraçı direktoru, g.-m.e.d., professor Vaqif Qurbanov və Neftli-qazlı komplekslərin litologiyası şöbəsinin əməkdaşı Lətif Sultanovun “О результатах изучения геолого-петрофизических свойств и прогнозированию глубокозалегающих нефтегазовых коллекторов мезокайнозойских отложений бакинского архипелага” (Bakı arxipelaqının dərinlikdə yatan Mezokaynazoy çöküntülərinin neftli-qazlı kollektor xüsusiyyətlərinin geoloji-petrofiziki üsullarla öyrənilməsinin nəticələri haqqında) adlı məqaləsi Qazaxıstan Respublikasının “Горно-геологический” jurnalında çapdan çıxıb.

Copyright © AMEA Rəyasət Heyəti Aparatının "Elektron Akademiya" şöbəsi, 2023